Loading...

De Nieuwe Zuidplaspolder

Vanaf 31 mei kunt u alle informatie over de ontwikkeling van het Vijfde Dorp en het Middengebied vinden op www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder.

Wilt u ons mailen? Dan kan dat via denieuwezuidplaspolder@zuidplas.nl

De informatie op deze website wordt niet meer bijgewerkt. 

Midden in onze gemeente ligt de Zuidplaspolder. De provincie Zuid-Holland heeft Zuidplas in 2004 aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw. Reden was de grote vraag naar woningen, met name betaalbare huur- en koopwoningen. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gefocust op uitbreiding van onze dorpen. Maar dat is niet genoeg. Daarom hebben we in 2019 met de gemeenten Rotterdam, Waddinxveen, Gouda en de provincie Zuid-Holland de concept-ontwikkelingsvisie voor de Zuidplaspolder opgesteld. Aan de hand van deze concept-ontwikkelingsvisie hebben we in 2019 een aantal consultatierondes gehouden waarbij we waardevolle input hebben opgehaald. Anno 2021 hebben we deze inbreng, samen met die van onze bestuurlijke partners, verwerkt in het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder dat wij u nu presenteren.

Contourenschets van een nieuw dorp in een vernieuwend landschap

In dit masterplan schetsen wij de contouren van het toekomstige vijfde dorp van de gemeente Zuidplas. We zetten in op de bouw van 8.000 woningen. Daarvan bestaat ongeveer de helft uit betaalbare huur- en koopwoningen. Het andere deel valt onder het hogere segment huur- en koopwoningen. Zo garanderen we voor ieder wat wils. Daarvan bouwen we circa 4.500 woningen als dorpskern op de kreekrug en later nog eens 3.500 woningen direct aangrenzend aan de dorpskern.

Waarom 8.000 woningen in plaats van de eerdergenoemde 4.000?

In de concept-ontwikkelingsvisie is altijd gesproken van 4 tot 8.000 woningen. Omdat de woningnood zo hoog is, zijn wij met onze bestuurlijke partners overeengekomen dat we 8.000 woningen bouwen in het nieuwe dorp. 8.000 woningen betekent dat ongeveer tussen de 10.000 en 20.000 woningzoekenden zich in het nieuwe Vijfde Dorp kunnen vestigen. Daarmee is er voldoende draagvlak voor een zelfstandig en levendig dorp met genoeg mogelijkheden voor voorzieningen. Het gebied is geschikt om 8.000 woningen in te bouwen. Gezamenlijk ontstaat een sterke gemeente bestaande uit 5 dorpskernen met ieder een eigen karakter.

Vervolg

Met de presentatie van het masterplan hebben we fase 1 van het project afgerond. De eerste opiniërende vergadering van de gemeenteraad heeft plaatsgevonden op 11 mei. Naar verwachting nemen zij over het masterplan op 18 of 19 mei een besluit. Zodra het plan is goedgekeurd, starten we met fase 2: de ontwikkeling van een of meerdere omgevingsplannen waarvoor het masterplan als uitgangspunt dient. Uiteraard betrekken wij u ook bij deze ontwikkeling. Te zijner tijd doen wij weer een beroep op uw opmerkingen, ideeën, kennis en gekoesterde ambities.

Download hieronder het masterplan voor het middengebied van de Zuidplaspolder.

Download Masterplan Middengebied Zuidplaspolder
Download Pamflet

We hebben een samenvatting gemaakt van welke inbreng we wel en niet in het masterplan Middengebied Zuidplaspolder hebben opgenomen. Hieronder kunt u het document downloaden.

Bekijk de online bijeenkomst over het Masterplan terug