Loading...

Er was altijd sprake van maximaal 4000 woningen, waarom nu opeens 8000?

Het is een misvatting dat er maximaal 4.000 woningen gebouwd zouden worden in het nieuwe dorp. In de concept-ontwikkelingsvisie is altijd gesproken over het bouwen van circa 4.500 woningen tot 2030 met daarna een adaptieve doorontwikkeling. Nu is duidelijk dat het dorp wordt doorontwikkeld tot 8.000 woningen. Dit hangt samen met de grote woningbehoefte, de gewenste schaal van een dorp met bijbehorende voorzieningen en de financiële haalbaarheid.

Wat hebben de huidige inwoners van Zuidplas aan een nieuw dorp?

Als inwoners op zoek zijn naar een nieuwe woning, dan kunnen ze hier terecht. Ook bedrijven kunnen zich in het Middengebied nieuw vestigen. Daarnaast biedt het nieuwe dorp nieuwe kansen voor recreatie, voorzieningen en fiets- en ov-ontsluitingen tussen regionaal Hoogwaardig Openbaar Vervoer-stations.

Er loopt een flinke gasleiding precies door het gebied. Dat is gevaarlijk voor bewoners! Wat gaat u daaraan doen?

Door het plangebied lopen verschillende gasleidingen. De leidingenstrook langs de Vierde Tocht is het belangrijkst. In deze leidingenstrook liggen meerdere (gas-) leidingen.

Er is onderzoek gedaan naar de risico’s van de gasleidingen. Daaruit blijkt dat deze risico’s zeer klein zijn voor de toekomstige bewoners. Het risico wat speelt is een fakkelbrand (een grote fakkel van brandend gas met grote warmtestraling naar de omgeving) door graafschade aan leidingen. In Nederland worden er verschillende maatregelen genomen om de risico’s op graafschade bij buisleidingen zo klein mogelijk te houden. Bij de leidingenstrook zorgen we ervoor dat het risico nog kleiner wordt door de strook ontoegankelijk te maken voor graafvoertuigen: er wordt daarom een extra watergang langs leidingenstrook Vierde Tocht aangelegd. Hiermee wordt de leidingenstrook van twee kanten ontoegankelijk gemaakt. Bovendien zullen we ervoor zorgen dat kwetsbare voorzieningen in het dorp (scholen etc.) zo ver mogelijk van de leidingenstrook worden gebouwd.”

 

Voor welke prijsklassen komen er woningen en hoe is de verdeling koop/huur?

De prijsklassen zijn op hoofdlijnen in het masterplan opgenomen. De uitwerking wordt opgenomen in de bestemmingsplannen/ontwikkelplannen. We hebben inmiddels wel goed nieuws van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ontvangen. Er is ons € 14 miljoen toegezegd voor het bouwen van sociale huurwoningen, betaalbare huurwoningen voor midden inkomens en betaalbare koopwoningen. Hierdoor wordt het mogelijk voor elke inkomensgroep om in het nieuwe dorp te wonen.

Hoe worden de huizen in het Vijfde dorp verwarmd?

De woningen worden gasloos gebouwd. Dat houdt in dat er een alternatieve warmtebron beschikbaar zal zijn. Welke bron dat is, wordt op dit moment nog onderzocht. Het zal een combinatie worden van individuele warmteoplossingen zoals warmtepompen en een collectieve oplossing.

De woningen worden zo duurzaam mogelijk gebouwd, waardoor de woningen een hoge isolatiewaarde hebben en daarmee een kleine warmte- en koude vraag.

Welke mogelijkheden tot inspraak of participatie worden voor het masterplan geboden?

Er zijn geen mogelijkheden tot inspraak of participatie voor het Masterplan Middengebied. Dit is namelijk een visie voor het Middengebied die de gemeente graag wil realiseren. Toen wij de concept ontwikkelingsvisie Middengebied Zuidplaspolder presenteerden, heeft u de mogelijkheid gehad om uw input te geven. Deze input is zoveel mogelijk verwerkt in het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder. U kunt in het document “Input participatie in het Masterplan Zuidplaspolder” lezen welke inbreng we wel en niet hebben verwerkt in het masterplan en welke niet.

Het masterplan wordt verder uitgewerkt in een of meerdere bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Op het moment dat deze plannen worden gepresenteerd, bieden wij weer mogelijkheden tot inspraak, participatie en bezwaar en beroep.

Waarom gaan jullie bouwen op het diepste punt van Nederland?

Het landschap is aan het verrommelen en er is sprake van bodemdaling. Een natter landschap is noodzakelijk om de bodemdaling te verminderen. Niks doen is in elk geval geen optie. Daarom wordt er in het Middengebied ingezet op nieuwe vormen van natte teelten, natuurontwikkeling en recreatie. Het dorp wordt ontwikkeld op een kreekrug. De grond op deze kreekrug is stevig genoeg voor woningbouwontwikkeling. Verder wordt het dorp zo gebouwd dat alvast rekening gehouden is met het veranderende klimaat (www.bouwadaptief.nl).

Wat gebeurt er voor jeugd en jongeren in het vijfde dorp?

Er zijn voorzieningen meegenomen op het gebied van sport, cultuur en ontmoeten. Het is de bedoeling dat verenigingen, organisaties en de bewoners zelf te zijner tijd activiteiten gaan ontplooien. Het dorp zal zich in de tijd verder ontwikkelen naar behoefte van haar bewoners.

Wanneer is bekend hoe de verdeling van het type woningen zal zijn en waar ze staan?

Bodemdaling is een belangrijk aandachtspunt in de gehele Zuidplaspolder, zo ook voor deze ontwikkeling. In de concept-ontwikkelingsvisie is dit nu nog op hoofdlijnen meegenomen. In het vervolg op de concept-ontwikkelingsvisie bepalen we met belangrijke partners hoe we de bodem verder meenemen in de planvorming. Eén van de uitgangspunten is onder andere om bodemvolgend te bouwen. Dit wil zeggen dat de bodem een belangrijke factor is voor de uiteindelijke keuzes van de inrichting en bouwwijze in het gebied. Ook voor de financiële haalbaarheid is het van belang dat voldoende rekening gehouden wordt met kosten die meer of minder draagkracht van de grond met zich meebrengt. Mede om die reden is gekozen voor bouwen in het noordwesten van het plangebied.

Wordt er ook gebouwd voor de sociale huursector en zo ja wat en hoeveel?

Ja, er wordt ongeveer 30% aan sociale huurwoningen gebouwd.

Waar precies komen woningen te staan?

Het masterplan voorziet in een duidelijk ligging van het dorp in de noordoosthoek van het Middengebied. Waar de woningen precies komen te staan wordt uitgewerkt in de bestemmingsplannen/ontwikkelplannen. Uitgangspunt daarbij is dat er stevige groene buffers liggen tussen de ontwikkellocatie en de bestaande dorpen, zodat de dorpen niet aan elkaar groeien en een groenstructuur geborgd wordt die de buurgemeenten ook bediend.

Ik woon en/of heb een bedrijf in het gebied waar het vijfde dorp is gepland. Wat moet ik doen en waar kan ik terecht voor informatie?

Wij nemen contact met u op om te praten over uw toekomstmogelijkheden in het gebied.

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Wij gaan uitvoerig in gesprek met de grondeigenaren in het gebied. Daar waar het 5e dorp en het bedrijventerrein is voorzien wil de gemeente graag de gronden aankopen. Daarbuiten is dat niet zo. De gemeente wil wel graag voordat een bestemmingsplan/omgevingsplan in procedure te brengen met de grondeigenaren spreken over ambities en wensen, om te bekijken of die kunnen worden ingepast. Waar nodig wordt samen naar maatwerkoplossingen gezocht.