Loading...

Wat wordt er met mijn inbreng gedaan?

We verzamelen alle opmerkingen, ideeën, kennis, ambities, behoeften, belangen en emoties, en vatten die samen in een consultatiedocument. Het consultatiedocument gebruiken we

 • om de concept-ontwikkelingsvisie te verrijken, te versterken en te verdiepen tot een definitieve-ontwikkelingsvisie.
 • als discussiestuk voor het college van burgemeester en wethouders bij het behandelen en vaststellen van de definitieve-ontwikkelingsvisie.
 • als leidraad voor het opstellen van de ontwikkelingsstrategie.
 • als richtinggevend advies naar de gemeenteraad, die eind 2019 de definitieve versie van de ontwikkelingsvisie en -strategie behandelt.

Uw inbreng is dus belangrijk voor de uiteindelijke plannen van de Nieuwe Zuidplaspolder en het definitieve besluit daarover.

Hoe is deze concept-ontwikkelingsvisie middengebied Zuidplaspolder ontstaan?

De provincie Zuid-Holland heeft Zuidplas in 2004 aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw. Reden is de grote vraag naar woningen. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gefocust op uitbreiding van onze dorpen. Maar dat is niet genoeg. Daarom hebben we met de gemeenten Rotterdam, Waddinxveen, Gouda en de provincie Zuid-Holland de concept-ontwikkelingsvisie voor de Zuidplaspolder opgesteld.

De ontwikkelingsvisie is een uitwerking van het Bidboek uit 2017, dat we samen met andere partijen schreven. Daarbij hebben we bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken. Hun inbreng is dus ook verwerkt in de concept-ontwikkelingsvisie.

De periode na 2017 hebben we gebruikt om onderzoek te doen. Ook hebben we met onze bestuurlijke partners afgestemd. Nu is het tijd om te toetsen of u zich herkent in de concept-ontwikkelingsvisie.

Lees meer over het ontstaan van de ontwikkelingsvisie op pagina van 12 van de concept-ontwikkelingsvisie.

Wat is de concept-ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder?

In de concept-ontwikkelingsvisie staan de uitgangspunten en ambities die we hebben met de Zuidplaspolder. Die hebben we onderverdeeld in 5 hoofdthema’s:

 • Landschap
 • Identiteit en woonmilieus
 • Bereikbaarheid en mobiliteit
 • Duurzaamheid
 • Werkgelegenheid en voorzieningen

De concept-ontwikkelingsvisie is een verhaal op hoofdlijnen en geen gedetailleerde of uitgewerkte strategie. Uitgangspunten in de visie zijn wel het waardevolle landschap en de historische weg- en waterstructuren. Daarnaast beschrijft de concept-ontwikkelingsvisie strategische keuzes en waar nog onderzoek naar gedaan moet worden. Bijvoorbeeld: waar is het logisch om te starten met de ontwikkeling van de Nieuwe Zuidpolder? En moet de gemeente wel of niet gronden verwerven die horen bij de nieuwe landschappelijke schakel?

De definitieve-ontwikkelingsvisie gebruiken we straks om concrete plannen te maken.

Wanneer start de bouw van woningen in de Zuidplaspolder?

Het is in deze fase nog niet goed te voorspellen wanneer de bouwwerkzaamheden van woningen in de Zuidplaspolder starten. Naar verwachting zal dit pas op z’n vroegst over vier tot vijf jaar zijn. Dan zal er in stapjes gebouwd worden, met wellicht een paar honderd woningen per jaar. Voordat er gebouwd kan worden moet er nog veel gebeuren, zoals:

 • een definitieve ontwikkelingsvisie vaststellen;
 • een ontwikkelingsstrategie opstellen;
 • gronden aankopen;
 • bestemmingsplannen maken met bijbehorende inspraakprocedures;
 • contracten sluiten met projectontwikkelaars;
 • de grond bouwrijp maken.

De meet-ups en slotconferentie zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen die dringend of op redelijk korte termijn op zoek zijn naar een woning. Voordat de eerste paal de grond in gaat en de eerste woningen gebouwd gaan worden zijn we flink wat jaren verder.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten in de concept-ontwikkelingsvisie?

De belangrijkste ambities en uitgangspunten uit de concept-ontwikkelingsvisie van de Zuidplaspolder zijn:

 • Moderne, landelijke en dorpse invulling van het gebied.
 • Startomvang van 4.000 woningen in de noordoostelijke hoek van de Zuidplaspolder, met een dorps woonmilieu, te realiseren tot 2030.
 • 5.000 woningen in en aan de bestaande dorpen.
 • Er moet een gebied ontstaan dat de komende generaties graag erven, willen gebruiken en kunnen onderhouden.
 • Het streven van Zuidplas is om de ontwikkeling zo in te vullen, dat er daarna kan worden doorontwikkeld.
 • Het uiteindelijke aantal woningen is onder andere afhankelijk van de marktvraag.
 • De voorkeur gaat uit naar een afwisselend woningbouwprogramma, met als ambitie 30 procent sociale woningbouw en 70 procent marktwoningen.
 • Het gebied moet gemakkelijk bereikbaar zijn, zowel met de auto, het openbaar vervoer als langzaam verkeer.
 • Inrichting van een groen-blauwe structuur, die ruim 20 procent van het ontwikkelgebied beslaat.
 • Nader onderzoek volgt naar wat passend is op het gebied van maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Wordt voldoende rekening gehouden met de lage ligging van de Zuidplaspolder en bodemdaling?

Bodemdaling is een belangrijk aandachtspunt in de gehele Zuidplaspolder, zo ook voor deze ontwikkeling. In de concept-ontwikkelingsvisie is dit nu nog op hoofdlijnen meegenomen. In het vervolg op de concept-ontwikkelingsvisie bepalen we met belangrijke partners hoe we de bodem verder meenemen in de planvorming. Eén van de uitgangspunten is onder andere om bodemvolgend te bouwen. Dit wil zeggen dat de bodem een belangrijke factor is voor de uiteindelijke keuzes van de inrichting en bouwwijze in het gebied. Ook voor de financiële haalbaarheid is het van belang dat voldoende rekening gehouden wordt met kosten die meer of minder draagkracht van de grond met zich meebrengt. Mede om die reden is gekozen voor bouwen in het noordwesten van het plangebied.